İletişim Araştırma Merkezi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

             Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Ulusal iletişimde, “Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (AKİLAUM)”ni; uluslararası iletişimde ise, “Communication Research and Application Center of Akdeniz University (CORAAK)”ı,

             Merkez Müdürü: Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

             Merkez Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanı, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin temel amacı; iletişimin kuramsal, teknik ve hukuksal alanlarında bilimsel araştırma, eğitim, üretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

             Faaliyet alanı

             Madde 6 — Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

             a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak; ihtiyaç duyulan konularda bilimsel yaklaşım ve yöntem bilime dayanan inceleme ve araştırmalar yapmak, bilimsel görüş, proje, rapor ve benzeri konuları hazırlamak.

             b) Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunmak ve çok amaçlı iletişim kampanyalarını planlamak, yürütmek ve danışmanlık yapmak.

             c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

             d) Üniversitenin ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek, kuruluş amacına uygun diğer görev ve çalışmaları yapmak.

             e) İletişim alanında araştırma yapmak isteyen akademisyenlere ve araştırmacılara akademik anlamda her türlü imkanı sağlamak için bir dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak.

             f) Yapılan araştırma sonuçlarını kamu yararı gözeterek paylaşıma sunmak.

             g) Radyo, gazete, TV ve Internet yayıncılığı alanlarında uygulama danışmanlıkları yürütmek, yayın kalitesini değerlendirmek  ve yayın politikalarının şekillendirilmesine yardımcı olmak.

             h) Çeşitli sektörlerdeki kuruluşların, özellikle iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik eğitimlerini gerçekleştirmek.

             i) İletişim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

             Merkezin yönetim organları

             Madde 7 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversitede, Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

             b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

             d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmış, tam zamanlı çalışan, Merkez Müdürünün önereceği iki misli öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından  iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, Kurula katılanların oy çokluğu ile alınır. 

             Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 11 — Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

             c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

             d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

             e) Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirmesini yapmak,

             f) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

             Merkez danışma kurulu

             Madde 12 — Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen, Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı,  on kişiden az olmayacak şekilde Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tam sayısının yarısından az olamaz. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

             Merkez danışma kurulunun görevleri ve sorumlulukları

             Madde 13 — Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir. Merkez Danışma Kurulunun öneri kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 14 — Merkezin  akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaş tahsisi

             Madde 15 — Merkez tarafından Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
Eklenme tarihi :19.12.2022 19:55:53
Son güncelleme : 19.12.2022 19:55:53