İletişim Fakültesi


Yazı Teslim Kuralları

AKDENİZ İLETİŞİM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Yazar(lar), isim, akademik unvanlarını ve görev yerlerini, açık iletişim adreslerini, telefon numaralarını, elektronik posta adreslerini ayrı bir kapak sayfasında yazmalıdırlar. Yayımlanması için kabul edilen çalışmaların dergi kurallarına uygun son hali yüklenirken başlık altında yer alan yazar adlarında soy isim kısmı tamamen büyük harfle yazılmalıdır. Birden fazla soy isim kullanan yazarlar iki soy isimlerinin de tamamını büyük harfle yazmalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalarda TR Ulakbim’in 2019 yılı itibariyle zorunlu kıldığı Orcid (ID) numarası girilmelidir. Çalışmanın yazar ve yazarları kendilerine ait Orcid numaralarını belirtmek zorundadır.

Çalışmalarda İngilizce ve Türkçe öz (abstract) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 tane olmalıdır.

Çalışma özetleri 200 kelimeyi geçmemelidir.

Özetler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir. Başlıkta ise “Öz” olarak belirtilmelidir.

Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta belirtilmelidir.

Dipnotlar 10 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

Çalışmanın ana ve alt başlıkları (Giriş ve Sonuç başlıkları dahil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, kalın, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş ve sonuç bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır.

Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 12 puntoda ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılar Word programı ile yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.

Sayfa yapısı soldan 4, diğer tarafardan 3 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.

Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk sonra 6 nk olmalıdır.

Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte sola yaslı ve kalın olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça.

Aynı çalışma ile farklı dergilere başvurulmamalıdır.

Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir

Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.

Bu kurallara uymayan çalışmalar editör kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilecektir.

Kaynak Gösterimi

  1. Yazılarda dipnot gösterim yöntemi olarak, yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) stilinin 6. sürümü kullanılır. Kullanılan kaynaklar ana metin içinde, parantez içinde, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Demir, 2019: s.20)

  2. Metine ilişkin açıklamalar sayfa sonunda 10 punto, tek satır aralığı olmalıdır.

  3. Bir kaynaktan yapılan direkt alıntılar tırnak içinde gösterilir.

  4. Metin içinde kaynağın adı geçiyorsa kaynağın yayın yılı ve sayfa numarası verilir. Örn. Metin’e göre, (2005: s.32)

  5. İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı aralarına “ve” yazılarak belirtilir. İkiden fazla yazarı olan çalışmalarda ilk yazarın soyadı “vd” yazılır.

  6. Bir metinde birden fazla kaynağa referans yapılacaksa kaynaklar arasında noktalı virgül kullanılmalıdır.

  7. Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eserine referans verilirken basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenmelidir.

  8. Kaynakça hazırlanırken alfabetik olarak sıralanmalı, aynı yazarın birden fazla eseri yer alacaksa basım yılına göre kronolojik olarak yazılmalıdır.

  1. İnternet kaynaklarında ya da kurumların hazırladığı kaynaklara referans verilirken yazar ismi yoksa kurum adı ve basım yılı yazılır.

  2. Metinde kullanılan tüm kaynaklar kaynakçada yer almalıdır. Metinde olmayan hiçbir kaynak kaynakçada bulunmamalıdır.

Kaynakça Yazım Kuralları

Kitap

Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları.  İstanbul: Dipnot Yayınları.

Çeviri Kitap

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. S. İrvan (Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,

Derleme Kitapta Bölüm/Makale

Ilgın, L. (2003). Mitoloji, Din, İdeoloji. B. Çoban,  Z. Özarslan (ed.). Söylem ve İdeoloji. Ankara: Su Yayınları, s.285-298

Derleme Kitapta Çeviri Makale

Hall, S. (2014). İdeoloji ve İletişim Kuramı. (Çev. A. Gürata), S. İrvan (ed.). Medya, Kültür, Siyaset. Ankara: Pharmakon Yayınları, s.79-96.

İki Yazarlı Kitap

Selçuk, A. ve Şeker, M. (2012). Danıştay Saldırısı Haberlerinde Söylem ve İdeoloji. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dergide Makale

Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 57(1): s.55 – 87.

Yayınlanmamış Tez

Öksüz, O. (2008). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Resmi Söylem Karşısında Sivil Toplum Söylemi: 1990 Sonrasına Eleştirel Bir Bakış. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

Quirk, V. (2016). Guide to podcasting. 15 Kasım 2018 tarihinde  https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide_to_dnksj adresinden edinilmiştir.


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
100